Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Monitorul Oficial nr. 435, 436, 437 din 23 mai 2018

Monitorul Oficial nr. 435 din 23 mai 2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE – COM (2018) 94 final

Nr. 62 din 16-Mai-2018

Curs online GDPR

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe – COM (2018) 96 final

Nr. 63 din 16-Mai-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Plan de acțiune: Finanțarea creșterii durabile – COM (2018) 97 final

Nr. 64 din 16-Mai-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii – COM (2018) 131 final

Nr. 65 din 16-Mai-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale – COM (2018) 147 final

Nr. 67 din 16-Mai-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare) – COM (2018) 144 final

Nr. 66 din 16-Mai-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale – COM (2018) 148 final

Nr. 68 din 16-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Hangar mentenanță de nivel complex pentru aeronave în cazarma 546 Otopeni“

Nr. 349 din 16-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre privind acordarea cetățeniei române domnului Ribeiro Carlos Henrique

Nr. 350 din 16-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile și darea acestora în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș

Nr. 351 din 16-Mai-2018

Guvernul României
Hotărâre privind trecerea unei părți din clădirea aflată în administrarea Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Vrancea și Clubul Sportiv Școlar de Gimnastică Focșani din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării, precum și actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. 352 din 16-Mai-2018


Acord între Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii din Republica Cuba

Curs online pentru a deveni DPO

Nr. – din 02-Decembrie-2015

Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii din Republica Cuba, semnat la Havana la 2 decembrie 2015

Nr. 353 din 16-Mai-2018

Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora

Nr. 667 din 18-Mai-2018

Partide Politice
Rectificare referitoare la Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Național Liberal

Nr. – din 23-Mai-2018

Monitorul Oficial nr. 436 din 23 mai 2018

Ministerul Transporturilor
Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2018 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat și semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva

Nr. 941 din 08-Mai-2018

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România

Nr. 2 din 21-Aprilie-2018

Monitorul Oficial nr. 437 din 23 mai 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor

Nr. 109 din 08-Martie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

Nr. 166 din 27-Martie-2018

Ministerul Transporturilor
Ordin privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării la progresul științific și tehnic a prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România

Nr. 942 din 08-Mai-2018

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Ordin privind actualizarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC versiunea mai 2014

Nr. 131 din 09-Mai-2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea Condițiilor-cadru de valabilitate asociate licenței pentru activitatea de furnizare de GNL

Nr. 90 din 10-Mai-2018

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul și principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare și salarizării personalului angajat al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Nr. 91 din 16-Mai-2018

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link