Monitorul Oficial nr. 152, 153, 154 din 19 februarie 2018

Monitorul Oficial nr. 152 din 19 februarie 2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură

Nr. 4 din 15-Februarie-2018

Guvernul României
Ordonanță de urgență pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

Nr. 5 din 15-Februarie-2018

Guvernul României
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Nr. 51 din 15-Februarie-2018

Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind suspendarea aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Instrucțiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017

Nr. M.18 din 03-Februarie-2018

Monitorul Oficial nr. 153 din 19 februarie 2018

Guvernul României
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene

Nr. 52 din 15-Februarie-2018

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin privind abrogarea unor dispoziții cuprinse în ordine ale directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Nr. 103 din 29-Ianuarie-2018

Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.018/2014 privind aprobarea Condițiilor de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanță, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente

Nr. 212 din 13-Februarie-2018

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.699/1/2017

Nr. 24 din 06-Noiembrie-2017

Monitorul Oficial nr. 154 din 19 februarie 2018

Senatul României
Hotărâre la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1.011 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și a Regulamentului (UE) 2017/1.129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată – COM (2017) 536 final

Nr. 7 din 12-Februarie-2018

Senatul României
Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul – COM (2017) 647 final

Nr. 8 din 12-Februarie-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/UE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic – COM (2017) 653 final

Nr. 9 din 12-Februarie-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale – COM (2017) 660 final

Nr. 10 din 12-Februarie-2018

Senatul României
Hotărâre la Propunerea modificată de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoare adăugată – COM (2017) 706 final

Nr. 11 din 12-Februarie-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/66/CEE a Consiliului de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle – COM (2017) 742 final

Nr. 12 din 12-Februarie-2018

Senatul României
Hotărâre la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia – COM (2017) 825 final

Nr. 13 din 12-Februarie-2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre – COM (2017) 826 final

Nr. 14 din 12-Februarie-2018

Senatul României
Hotărâre la Propunerea de Regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European – COM (2017) 827 final

Nr. 15 din 12-Februarie-2018

Senatul României
Hotărâre privind Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/106/CEE privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre – COM (2017) 648 final

Nr. 16 din 12-Februarie-2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2016 privind sistemul unitar de pensii publice

Nr. 762 din 23-Noiembrie-2017

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 426 partea introductivă din Codul de procedură penală

Nr. 804 din 05-Decembrie-2017

Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Nr. 53 din 15-Februarie-2018