Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Decizia nr. 44/2017 privind unele dispoziții din Legea nr.165/2013

Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

1.        Numărul deciziei
DECIZIA Nr.44 din 31 ianuarie 2017
2.        Cuvinte cheie
  Neconstituționalitate, retrocedare, drept de proprietate, prorogare, termen rezonabil, Comisia de Fond Funciar
3.        Autorul sesizării
Tribunalul Mehedinți — Secția I civilă
4.        Obiectul sesizării
Excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.7 alin.(1) și ale art.11 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

— Art.7 alin.(1): „(1) Până la întocmirea situației centralizatoare la nivel local, se suspendă emiterea hotărârilor de validare/invalidare de către comisiile județene de fond funciar sau, după caz, de către Comisia de Fond Funciar a Municipiului București, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie de către comisiile locale de fond funciar, precum și orice alte proceduri administrative în domeniul
restituirii fondului funciar.”;
— Art.11 alin.(1): „(1) Comisiile locale și județene de fond funciar sau, după caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului București au obligația de a soluționa toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie și de a elibera titlurile de proprietate până la data de 1 ianuarie 2018.”

5.        Motivarea sesizării
1.      Instanța de judecată consideră că, prin modificarea adusă art.11 alin.(1) din Legea nr.165/2013 de OUG nr.66/2015, în sensul prorogării termenului de îndeplinire a obligației comisiilor locale și județene de fond funciar sau, după caz, a Comisiei de Fond Funciar a Municipiului București de a soluționa toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie și de a elibera titlurile de proprietate până la data de 1 ianuarie 2017 — perioadă până la care nu poate fi contestată în instanță inactivitatea comisiilor de fond funciar —, s-a creat un dezechilibru între mijloacele folosite și scopul vizat de legiuitor, astfel că norma legală criticată afectează exercitarea liberului acces la justiție, astfel cum este garantat de art.6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

2.      Se susține, în acest sens, că, deși au trecut aproximativ 3 ani de la adoptarea Legii nr.165/2013, nu se poate stabili cu certitudine stadiul îndeplinirii obligațiilor instituite în sarcina comisiilor locale și județene de fond funciar și nici care cereri au fost soluționate de către acestea, astfel încât, în lipsa unor criterii care să privească o anumită ordine de soluționare a cererilor de reconstituire sau un alt criteriu în funcție de care să se poată aprecia activitatea acestor comisii în perioada 2013—2016, practic, dispoziția este lipsită de eficiență, deoarece aceste comisii se vor prevala în continuare de termenul limită prorogat la 1 ianuarie 2017, fără a putea fi făcute responsabile pentru nesoluționarea lor.

6.        Decizia Curții
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ, în numele legii, DECIDE admiterea excepției de neconstituționalitate și constată că dispozițiile art.7 alin.(1) și ale art.11 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sunt neconstituționale.
7.        Motivarea deciziei
1.      Curtea reține că, la momentul invocării excepției prin Încheierea din 7 aprilie 2016, dispozițiile art.11 alin.(1) din Legea nr.165/2013 prevedeau termenul limită 1 ianuarie 2017, însă, având în vedere faptul că termenul legal vizat de instanța de judecată la sesizarea din oficiu cu soluționarea excepției de neconstituționalitate și-a încetat aplicabilitatea la 1 ianuarie 2017, însă a fost din nou prelungit până la 1 ianuarie 2018, rezultă că prorogarea criticată este, practic, în vigoare și produce efecte juridice în continuare, astfel că instanța de contencios constituțional se va pronunța asupra dispozițiilor art.11 alin.(1) din Legea nr.165/2013. Așadar, în ce privește evoluția modificărilor art.11 alin.(1) din Legea nr.165/2013, Curtea reține că, la momentul promulgării Legii nr.165/2013 și intrării sale în vigoare la data de 20 mai 2016, termenul prevăzut la art.11 alin.(1) era data de 1 ianuarie 2016. La data sesizării Curții Constituționale acest termen fusese prorogat pentru data de 1 ianuarie 2017, prin OUG nr.66/2015. Ulterior sesizării Curții, prin OUG nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea unor activități, termenul prevăzut la art.11 alin.(1) din Legea nr.165/2013 a fost prorogat pentru data de 1 ianuarie 2018.

2.      Sub aspectul jurisprudenței sale în materie, Curtea Constituțională a pronunțat numeroase decizii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.11 alin.(1) din Legea nr.165/2013, însă acestea nu mai pot fi menținute în prezent, în raport cu actualul conținut al art.11 alin.(1) din Legea nr.165/2013, care prevede termenul de 1 ianuarie 2018.

3.      Curtea reține că reglementarea Legii nr.165/2013 a fost determinată de pronunțarea de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la 12 octombrie 2010, a Hotărârii-pilot în Cauza Maria Atanasiu și alții împotriva României, această lege reprezentând soluția legislativă de îmbunătățire a mecanismului de acordare a despăgubirilor în materia retrocedărilor, în considerarea observațiilor și recomandărilor Curții de la Strasbourg cu privire la ineficacitatea mecanismului intern de despăgubiri existent la acel moment, de natură a crea o problemă sistemică, recurentă și de amploare. Măsurile recomandate în acest sens au fost: amendarea mecanismului de restituire prin intermediul unei reforme legislative care să creeze reguli clare, accesibile, simplificate și previzibile, dublate de o practică judiciară și administrativă coerentă, stabilirea unor termene constrângătoare și realiste și sancțiuni pentru fiecare etapă administrativă etc.

4.      În cazul de față, termenul acordat entităților administrative pentru a soluționa cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a fost succesiv prorogat, până la 1 ianuarie 2018. Sub acest aspect, Curtea constată, aplicând testul de proporționalitate, că dispozițiile art.11 alin.(1) din Legea nr.165/2013 nu întrunesc cerința previzibilității legii, componentă a constituționalității normei sub aspectul calității sale. Astfel, persoanele interesate nu pot avea o previziune exactă a epuizării duratei termenului în care sunt obligate să aștepte soluționarea pe cale administrativă a cererilor lor, fiind împiedicate a se adresa în mod eficient instanței judecătorești pentru apărarea dreptului lor de proprietate. Curtea observă că scopul declarat prin actele normative de prorogare este, în sine, unul legitim, vizând finalizarea procedurilor administrative de inventariere a terenurilor disponibile și de centralizare a acestora, pentru a fi asigurată, ulterior, soluționarea într-un mod cât mai just a tuturor cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate.

5.      În concret, Curtea reține că Guvernul a adoptat aceste acte normative pentru a acorda timp suplimentar entității administrative să își ducă la îndeplinire obligațiile legale. Practic, în acest caz, Executivul pare a fi acționat, în sensul legiferării, în funcție de posibilitatea concretă a autorității administrative competente de a realiza sau nu la timp sarcinile sale, acoperind, în realitate, prin două acte normative, lipsa sa de eficiență față de rezultatele preconizate anterior. În plus, urmând același raționament invocat de emitentul actelor normative de prorogare, s-ar putea considera, în mod rezonabil, că, la finele anului 2017, Guvernul va adopta o nouă ordonanță de urgență în același scop al prorogării termenului administrativ, dacă entitățile statale competente nu vor epuiza etapa soluționării administrative a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate, invocând aceleași motive ca în anii 2015 și 2016.

6.      În plus, în legătură cu cele mai sus arătate, Curtea observă, așa cum susține și instanța de judecată în motivarea excepției, că nu există nicio sancțiune reglementată în plan normativ pentru nerespectarea termenelor administrative, ceea ce este de natură a afecta eficiența mecanismului de soluționare administrativă a cererilor, reglementat de Legea nr.165/2013. Astfel, persoanele interesate se află în imposibilitatea de a reclama pasivitatea, lipsa de diligență a entității statale sau, până la urmă, lipsa unui răspuns cu privire la cererea lor.

7.      Termenul prorogat, în prezent, până la 1 ianuarie 2018 este unul prohibitiv, împiedicând în substanța sa exercitarea dreptului de acces efectiv la instanță și afectând, astfel, posibilitatea realizării dreptul de proprietate pretins. Potrivit art.7 alin.(1) din Legea nr.165/2013, de asemenea criticat, orice acțiune judecătorească îndreptată împotriva entităților administrative — comisia locală și/sau județeană competentă —, pe motivul neemiterii unei hotărâri de validare/invalidare, va fi respinsă ca inadmisibilă, în temeiul art.11 alin.(1) din lege, situație concretizată în litigiul în care a fost invocată prezenta excepție de neconstituționalitate. Cât privește rezonabilitatea termenului, Curtea subliniază că aceasta nu mai poate fi susținută în condițiile prorogării succesive, pentru a doua oară, prin intervenții legislative intempestive ale Guvernului, a termenului care, în redactarea originară a Legii nr.165/2013, era fixat pentru 1 ianuarie 2016. Perioada de aproape 2 ani prevăzută inițial de legea criticată pentru epuizarea etapei administrative se încadrează în conceptul de termen rezonabil, nu însă și prelungirea acesteia cu încă 2 ani.

 

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link