Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

Contract de leasing financiar cu optiune cu cumparare

conform Directivei 2006/112/CE(TVA)

 

Curs online GDPR

1.

Numărul cauzei

Nr. 164/2016
2.

Părțile

Administrația fiscală și vamală din Regatul Unit

Mercedes‑Benz Financial Services UK Ltd

3.

Cuvinte-cheie

Trimitere preliminară – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolul 14 alineatul (2) litera (b) – Livrare de bunuri – Autovehicule – Contract de leasing financiar cu opțiune de cumpărare
4.

Cadrul juridic UE

Directiva nr. 112/2006

art. 14 alin. (1): ,, «Livrare de bunuri» înseamnă transferul dreptului de a dispune de bunuri corporale în calitate de proprietar.”

art. 14 alin.(2): ,,Pe lângă operațiunea prevăzută la alineatul (1), fiecare dintre următoarele operațiuni este considerată livrare de bunuri:

,,(b) predarea efectivă a bunurilor în temeiul unui contract de închiriere a bunurilor pe o anumită perioadă sau de vânzare cu plată în rate a bunurilor, care prevede că, în condiții normale, dreptul de proprietate este dobândit cel mai târziu la plata ultimei rate;”

art. 63: „Faptul generator intervine și TVA devine exigibilă atunci când sunt livrate bunurile sau sunt prestate serviciile.”

art. 64 alin. (1): „Atunci când determină decontări sau plăți succesive, livrarea de bunuri, alta decât cea constând în închirierea de bunuri pe o anumită perioadă de timp sau vânzarea de bunuri cu plată în rate, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) litera (b), și prestarea de servicii sunt considerate efectuate la expirarea perioadelor la care se referă decontările sau plățile respective.”

5.

Cadrul juridic național englez

Legea din 1994 privind TVA, anexa 4, alin. 1(transpune art. 14 din Directiva TVA)
6.

Situația de fapt

Mercedes‑Benz Financial Services UK Ltd propune trei contracte‑tip pentru a finanța utilizarea vehiculelor: ,,Leasing”(contract de locațiune standard),  „Hire Purchase” și un contract de locațiune cu opțiune de cumpărare denumit „Agility”. Administrația fiscală și vamală din Regatul Unit consideră contractul de locațiune cu opțiune de cumpărare o ,,livrare de bunuri”, în sensul articolului 14 alineatul (2) litera (b) din Directiva TVA. În consecință, aceasta a solicitat Mercedes‑Benz Financial Services UK plata integrală a taxei la momentul predărilor de vehicule efectuate în temeiul său. Mercedes‑Benz Financial Services UK a contestat această calificare, arătând că acest contract‑tip, care nu prevede în mod necesar un transfer de proprietate, trebuia considerat o „prestare de servicii”; prin urmare, TVA‑ul era exigibil numai pentru fiecare rată lunară.
7.

Întrebările preliminare adresate

,,1) Care este sensul sintagmei «contract […] care prevede că, în condiții normale, dreptul de proprietate este dobândit cel mai târziu la plata ultimei rate» din cuprinsul articolului 14 alineatul (2) litera (b) din Directiva [TVA]?

2) Mai precis, în împrejurări precum cele din prezenta cauză, expresia «în condiții normale» impune unei autorități fiscale să se limiteze la identificarea existenței unei opțiuni de cumpărare care poate fi exercitată cel târziu la plata ultimei rate?

3)      Alternativ, expresia «în condiții normale» impune autorității naționale să meargă mai departe și să stabilească scopul economic al contractului?

4)      În cazul unui răspuns afirmativ la a treia întrebare:

a)      interpretarea articolului 14 alineatul (2) din Directiva [TVA] presupune o analiză a probabilității de exercitare a unei asemenea opțiuni de către client?

b)      valoarea prețului datorat la exercitarea opțiunii de cumpărare este relevantă pentru stabilirea scopului economic al contractului?”

8.

Reținerile Curții

Curtea afirmă că ,,Agility” poate intra în categoria contractelor de leasing financiar, însă acest fapt nu este suficient pentru ca predarea materială a unui bun efectuată în temeiul acestuia să fie clasificată livrare de bunuri sau prestare de servicii. Pentru a fi incident art. 14, alin. (2), lit. (b) din Directiva TVA trebuie ca respectivul contract în temeiul căruia se efectuează predarea bunului să conțină o clauză expresă cu privire la transferul proprietății asupra acelui bun de la locator la locatar(opțiunea de cumpărare) și ca din clauzele contractului să rezulte în mod clar că proprietatea asupra bunului are vocația de a fi dobândită în mod automat de locatar dacă executarea contractului își urmează cursul normal până la expirarea sa. Această din urmă condiție face referire la derularea previzibilă a convenției conform principiului pacta sunt servanda, transferul proprietății fiind posibil numai în ipoteza în care singura alegere rațională din punct de vedere economic pentru locator ar fi să cumpere autovehiculul. Curtea lasă la aprecierea instanței naționale să stabilească de la caz la caz și în funcție de împrejurările proprii fiecărei spețe, dacă contractul în temeiul căruia un vehicul a fost predat unui utilizator îndeplinește condițiile amintite mai sus.
9.

Decizia Curții

Sintagma „contract de închiriere a bunurilor care prevede că, în condiții normale, dreptul de proprietate este dobândit cel mai târziu la plata ultimei rate”, utilizată la articolul 14 alineatul (2) litera (b) din Directiva TVA trebuie interpretată în sensul că se aplică unui contract‑tip de locațiune cu opțiune de cumpărare atunci când din condițiile financiare ale contractului se poate deduce că exercitarea opțiunii se dovedește a fi singura alegere rațională din punct de vedere economic pe care locatarul o va putea face la momentul potrivit dacă contractul este executat până la expirarea sa, aspect a cărui verificare este de competența instanței naționale.
10.

Link

Hotărârea CJUE
11.

Articole legislație națională incidente în speță

Codul Fiscal

art. 270 alin. (1): ,,  Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar.”

art. 270 alin. (3):  ,,Următoarele operaţiuni sunt considerate, de asemenea, livrări de bunuri, în sensul alin. (1):
a) predarea efectivă a bunurilor către o altă persoană, ca urmare a unui contract care prevede că plata se efectuează în rate sau a oricărui alt tip de contract care prevede că proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plăţii ultimei sume scadente, cu excepţia contractelor de leasing;”

art. 271 alin. (3): ,,Prestările de servicii cuprind operaţiuni cum sunt:
a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing;”

art. 281 alin. (1): ,,Faptul generator intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor, cu excepţiile prevăzute în prezentul capitol.”

alin. (6): ,,Pentru livrările de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrării este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca un proprietar. Prin excepţie, în cazul contractelor care prevăd că plata se efectuează în rate sau al oricărui alt tip de contract care prevede că proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plăţii ultimei sume scadente, cu excepţia contractelor de leasing, data livrării este data la care bunul este predat beneficiarului.”

art. 282 alin. (1): ,,Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.”

In acest sens, a se vedea tot ce trebuie sa stii despre tva.

 

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...