Gaseste un avocat specializat

Avocatoo magazin GDPR

CCR: neconstitutionalitate cazuri de revizuire

 

Avocatoo magazin GDPR

Numărul deciziei
Decizia nr. 126 din 3 iunie 2016
Cuvinte cheie
Neconstituționalitate, Cod procedură penală, cerere de revizuire, încălcare, drepturi fundamentale, dreptul la apărare, proces echitabil
Autorul sesizării
Curtea de Apel Suceava — Secția penală și pentru cauze cu minori
Obiectul sesizării
Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.88 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură penală „în măsura în care îngrădesc exercitarea liberă și independentă a profesiei de avocat și dreptul inculpatului la apărare raportat la art.24 și art.53 alin.(1) și (2) din Constituție și art.6 paragraful 3 lit.c) din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale”, art.452 alin.(1) și art.453 alin.(1) și (2) din Codul de procedură penală „în măsura în care nu permit revizuirea unei hotărâri judecătorești ce s-a întemeiat pe o prevedere legală declarată neconstituțională și prin care, fără a se evoca fondul, s-au produs încălcări ale unor drepturi și libertăți fundamentale constatate de Curtea Constituțională”, precum și ale art.459 alin.(2) din Codul de procedură penală.
Motivarea sesizării
1. DNA — Serviciul Teritorial Suceava a invocat, în temeiul art.88 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură penală, incompatibilitatea avocatului ales al autorului excepției, întrucât acesta are calitatea de subiect procesual principal în cauză alături de autorul excepției. Susține autorul excepției că între fapta de abuz în serviciu, reținută în sarcina sa, și cea de complicitate la abuz în serviciu, reținută în sarcina apărătorului său ales, nu există nicio legătură de cauzalitate, contractul de asistență și reprezentare juridică încheiat între aceștia fiind un act de drept privat ce nu poate fi cenzurat de către DNA ori de către instanța de judecată, rezilierea sau modificarea contractului de asistență juridică fiind atributul exclusiv al părților contractante, iar dreptul la apărare și alegerea avocatului nu pot fi îngrădite de vreo autoritate a statului. Apreciază că, în aceste condiții, art.88 alin.(2) lit.d) din CPP este neconstituțional, „în măsura în care instituie o incompatibilitate generală a avocatului ales de către inculpat într-o cauză penală, pentru faptele penale ale inculpatului care nu au nicio legătură de cauzalitate cu o faptă penală în aceeași cauză, față de care este cercetat inculpatul ca subiect procesual principal și avocatul ales, ca subiect procesual secundar.”  

2. În susținerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.452 alin.(1) și art.453 alin. (1) și (2) din CPP, autorul arată că prin Încheierea nr.34/2015, pronunțată într-un dosar al Tribunalului Suceava — Secția penală, judecătorul de drepturi și libertăți, a dispus față de autorul excepției, în temeiul art.236 raportat la art.202 alin.(1), (2), (3) și alin.(4) lit.e) și art.223 alin.(2) din CPP, prelungirea pentru încă 30 de zile a măsurii arestării preventive. Ulterior, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de autorul excepției în dosarul Tribunalului Suceava — Secția penală și a constatat că dispozițiile art.235 alin.(1) din CPP sunt constituționale în măsura în care nerespectarea termenului „cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive” atrage incidența art.268 alin.(1) din CPP. Cererea de revizuire a încheierii nr.34/2015 a fost respinsă, în temeiul art.459 alin.(5) din CPP, ca inadmisibilă, așa încât autorul excepției a formulat contestație, în temeiul art.425 și urm, din CPP, împotriva acestei sentințe.

3. Susține că, în cauză, instanța a apreciat într-un mod formalist condițiile de admisibilitate a revizuirii, dând o interpretare nerezonabilă condiției existenței unei „hotărâri judecătorești definitive”, prin limitarea acestei condiții numai la hotărârile penale definitive prin care a fost soluționat fondul cauzei, prin aceasta fiind încălcat dreptul de acces liber la justiție, apreciid că se aduce atingere și dispozițiilor constituționale ale art.1 alin.(5) și ale art.142 alin.(1).

4. Cât privește dispozițiile art.459 alin.(2) din CPP, potrivit cărora admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se examinează de către instanță, „în camera de consiliu, fără citarea părților”, apreciază că acestea aduc atingere dreptului la un proces echitabil, dreptului la apărare și dispozițiilor constituționale privind caracterul public al ședințelor de judecată.

Decizia Curții
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ, în numele legii, DECIDE:

1. Admite excepția de neconstituționalitate ridicată de Viorel Săvel Botezatu în Dosarul nr.2.329/86/2015 al Curții de Apel Suceava — Secția penală și pentru cauze cu minori și constată că soluția legislativă cuprinsă în art.453 alin.(1) lit.f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională.

2. Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de același autor în același dosar al aceleiași instanțe și constată că dispozițiile art.88 alin.(2) lit.d), ale art.452 alin.(1), precum și ale art.459 alin.(2) din Codul de procedură penală, cât privește soluția legislativă potrivit căreia admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se examinează de către instanță „în camera de consiliu”, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

3. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.459 alin.(2) din Codul de procedură penală, cât privește soluția legislativă potrivit căreia admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se examinează de către instanță „fără citarea părților”, excepție ridicată de același autor în același dosar al aceleiași instanțe.

Motivarea deciziei
1. Examinând excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.453 alin.(1) lit.f) din Codul de procedură penală, Curtea reține că acest caz de revizuire corespunde celui reglementat în art.408 din CPP din 1968, însă, potrivit noii reglementări, acest caz constituie motiv de revizuire indiferent de invocarea excepției de neconstituționalitate în cauza în care s-a pronunțat hotărârea a cărei revizuire se cere, dacă prevederea legală pe care s-a întemeiat hotărârea a fost declarată neconstituțională după ce hotărârea a devenit definitivă, iar consecințele încălcării dispoziției constituționale continuă să se producă și nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii. Dintr-o perspectivă istorică, Curtea reține că deciziile instanței de contencios constituțional prin care s-a constatat neconstituționalitatea unui text de lege au reprezentat motiv de revizuire a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României, revizuire prin care s-a eliminat suspendarea judecării cauzei în situația invocării excepției de neconstituționalitate. Așadar, s-a reglementat un nou motiv de revizuire, atât în materie civilă, cât și în materie penală, cererea de revizuire întemeiată pe dispozițiile precitate fiind reglementată ca un remediu procesual pentru nesuspendarea soluționării cauzei, remediu aplicabil doar în cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate și în care s-a pronunțat hotărârea a cărei revizuire se cere. Curtea a statuat că „revizuirea hotărârilor judecătorești ca urmare a pronunțării deciziilor Curții Constituționale reprezintă o cale extraordinară de atac cu caracter sui generis circumscris cauzelor în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate”.

În ceea ce privește efectele unei decizii de admitere a excepției de neconstituționalitate, Curtea a reținut că „decizia de constatare a neconstituționalității face parte din ordinea juridică normativă, prin efectul acesteia prevederea neconstituțională încetându-și aplicarea pentru viitor”.Având în vedere faptul că excepția de neconstituționalitate este, de principiu, o chestiune prejudicială, o problemă juridică a cărei rezolvare trebuie să preceadă soluționarea litigiului cu care este conexă. Curtea reține că aplicarea pentru viitor a deciziilor sale vizează atât situațiile juridice ce urmează a se naște — facta futura, cât și situațiile juridice pendinte și, în mod excepțional, astfel cum vom arăta, acele situații care au devenit facta praeterita Curtea observă că, în dezacord cu jurisprudența instanței de contencios constituțional precitată, potrivit noilor norme procesual penale, respectiv art.453 alin.(1) lit.f) din Codul de procedură penală, decizia Curții prin care s-a constatat neconstituționalitatea unui text de lege constituie motiv de revizuire indiferent dacă s-a invocat sau nu excepția de neconstituționalitate în cauza în care s-a pronunțat hotărârea a cărei revizuire se cere.Curtea reține că, fără a face un control de constituționalitate expres cu privire la dispozițiile art.453 alin.(1) lit.f) din Codul de procedură penală, instanța de contencios constituțional a statuat, incidental, în exercitarea controlului a posteriori, cu privire la efectele deciziilor sale de admitere pronunțate în materie penală (Decizia 508/2014, paragraful 26 și Decizia 585/2014, paragraful 14). Curtea constată însă că, în reglementarea cazului de revizuire examinat — art.453 alin.(1) lit.f) din Codul de procedură penală, deși intenția legiuitorului actual a fost de a da în continuare eficiență controlului de constituționalitate, posibilitatea de a beneficia de efectele deciziei de admitere a Curții este necesar a fi circumscrisă sferei persoanelor care au declanșat acest control, anterior momentului publicării deciziei, în condițiile prevăzute de lege

2. Cât privește dispozițiile art.88 alin.(2) din CPP, de asemenea, criticate în prezenta cauză, Curtea reține că acestea reglementează patru cazuri de incompatibilitate a apărătorului unei părți sau a unui subiect procesual principal, ultima ipoteză reglementată fiind cea aplicabilă în prezenta cauză, autorul invocând încălcarea dreptului la apărare, consfințit constituțional și convențional, cu referire la dispoziții din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.Curtea reține că, potrivit dispozițiilor art.92—95 din CPP, în cursul urmăririi penale, avocatul părților și al subiecților procesuali principali are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală, de asemenea, poate participa la audierea oricărei persoane de către judecătorul de drepturi și libertăți, poate formula plângeri, memorii, cereri, poate consulta actele dosarului, iar, în vederea pregătirii apărării, avocatul inculpatului are dreptul de a lua cunoștință de întreg materialul dosarului de urmărire penală în procedurile desfășurate în fața judecătorului de drepturi și libertăți privind măsurile privative sau restrictive de drepturi, la care avocatul participă. Totodată, în cursul procedurii de cameră preliminară și în cursul judecății, avocatul are dreptul să consulte actele dosarului, să îl asiste pe inculpat, să exercite drepturile procesuale ale acestuia, să formuleze plângeri, cereri, memorii, excepții și obiecțiuni. În cursul judecății, avocații au dreptul de a lua cunoștință de actele și conținutul dosarului, iar în situația în care autoritatea emitentă nu permite apărătorului inculpatului accesul la informațiile clasificate, acestea nu pot servi la pronunțarea unei soluții de condamnare, de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei în cauză [art.352 alin.(7) și (12) din CPP]. De asemenea, potrivit dispozițiilor art.109 alin.(2) din CPP, suspectul sau inculpatul are dreptul să se consulte cu avocatul atât înainte, cât și în cursul audierii.

Curtea constată că, în ipoteza în care avocatul unei părți sau al unui alt subiect procesual principal are, la rândul său, calitatea de parte (inculpat, parte civilă, parte responsabilă civilmente) ori subiect procesual principal (suspect ori persoană vătămată) în aceeași cauză ori în cauze în care a intervenit joncțiunea procesual penală, întrucât existau legături substanțiale între acestea, exercitarea de către avocat a drepturilor anterior menționate — în temeiul mandatului de asistență și reprezentare — se poate transforma într-un obstacol pentru buna desfășurare a procesului penal, aflarea adevărului și corecta soluționare a cauzei penale.Deși este evident faptul că o componentă a dreptului fundamental la apărare o reprezintă posibilitatea luării la cunoștință despre suportul probatoriu al acuzației formulate împotriva părții ori subiectului procesual, prin studierea materialului de urmărire penală, Curtea reține că exercitarea acestui drept este necesar să aibă loc doar în condițiile în care se păstrează un echilibru între drepturile avocatului și cele ale părții/subiectului procesual pe care îl reprezintă, pe de o parte, și interesele urmăririi penale și ale organelor judiciare, pe de altă parte. Așa încât, având în vedere toate cele arătate, Curtea nu poate reține încălcarea, prin normele procesual penale ale art.88 alin.(2) lit.d). De altfel, partea/subiectul procesual principal al cărei/cărui avocat se află în ipoteza reglementată de art.88 alin.(2) lit.d) din CPP are libertatea de a-și angaja un alt apărător, iar, în situația în care nu își alege un alt avocat, fie apărătorul aflat în starea de incompatibilitate prevăzută de norma procesual penală criticată își poate asigura substituirea, în condițiile legii speciale, fie organul judiciar va lua măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu.

3. În ceea ce privește excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.452 alin.(1) din CPP, Curtea reține că, în esență, autorul excepției este nemulțumit de faptul că pot fi supuse revizuirii doar hotărârile judecătorești definitive, prin care a fost soluționat fondul cauzei, iar nu și încheierile prin care s-a dispus cu privire la măsuri preventive privative de libertate. Cu privire la această critică, Curtea reține că revizuirea este o cale extraordinară de atac ce poate fi exercitată numai împotriva hotărârilor judecătorești definitive pronunțate de instanțele penale, indiferent dacă acestea au rămas definitive la prima instanță — sentințe — sau la instanța de apel — decizii. Totodată, cât privește hotărârile pronunțate anterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală, acestea puteau rămâne definitive și la instanța de recurs (decizii). Curtea reține totodată că revizuirea privește numai hotărârile judecătorești definitive care conțin o rezolvare a fondului cauzei, deoarece prin revizuire se urmărește înlăturarea erorilor de fapt pe care le conțin hotărârile judecătorești, or, asemenea erori pot fi întâlnite numai în hotărârile care rezolvă fondul cauzei penale (=pronunță, după caz, condamnarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal). Practica judiciară a stabilit că pot fi atacate pe calea revizuirii numai hotărârile definitive prin care s-a soluționat fondul cauzei prin condamnare, achitare sau încetarea procesului penal(Decizia  nr.XVII/2007 a ÎCCJ). Prin urmare, Curtea reține că cererea de revizuire a unei hotărâri definitive prin care nu s-a soluționat fondul cauzei este inadmisibilă.

4. Cât privește dispozițiile art.459 alin.(2) din CPP, potrivit cărora admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se examinează de către instanță, „în camera de consiliu, fără citarea părților”,Curtea reține că publicitatea, ca principiu al ședinței de judecată, constituie o garanție a dreptului la un proces echitabil. Consacrarea sa este asigurată de dispozițiile art.6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, potrivit căruia orice persoană are dreptul la judecarea în mod public a cauzei sale de către o instanță care va hotărî, între altele, asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală,însă, cu toate acestea, dreptul la o ședință publică nu este absolut (Hotărârea din 1991, pronunțată în Cauza Jan Lke Andersson împotriva Suediei, paragraful 27, și Hotărârea din 1998, pronunțată în Cauza K.D.B. împotriva Olandei, paragraful 39). Pe de altă parte, publicitatea constă în posibilitatea pe care o are orice persoană de a asista la desfășurarea judecății, constituind deopotrivă un mijloc de a prezerva încrederea opiniei publice în instanțele judecătorești.Curtea constată că, deși toate aceste verificări, prevăzute de art.459 alin.(3) din Codul de procedură penală, se realizează în camera de consiliu, acest fapt este însă în deplină concordanță cu prevederile art.127 din Legea fundamentală, potrivit cărora „Ședințele de judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege”. Aceasta cu atât mai mult cu cât, în considerentele dezvoltate în Decizia nr.506/2015, CCR a cenzurat absența contradictorialității și oralității procedurii de examinare a admisibilității în principiu a cererii de revizuire. În aceste condiții, Curtea constată că, în măsura în care părțile și procurorul beneficiază de dreptul de a fi prezenți în fața instanței și de a-și susține oral interesele, absența publicului din sala de judecată nu este de natură a afecta dreptul la un proces echitabil.

În fine, Curtea constată că, prin Decizia nr.506/2015, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.459 alin.(2) din CPP, în motivarea soluției sale reținând că, atâta vreme cât admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se soluționează cu participarea procurorului, din perspectiva contradictorialității, ca element definitoriu al egalității de arme și al dreptului la un proces echitabil, norma legală trebuie să permită citarea părților. Prin urmare, ținând cont de dispozițiile art.29 alin.(3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale”, și de faptul că decizia mai sus menționată este ulterioară sesizării instanței constituționale în prezenta cauză, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.459 alin.(2) din CPP urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

 

Avocatoo magazin GDPR

Comments
Se incarca...
Vrei să ne știi triști?

Abonează-te la newsletter!

Si vom fi fericiți.
DA-MI MAILURI
close-link